แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรี

ESL/EFL Worksheet for freedownload

แบบฝึกหัด Subject and Verb Agreement

subject-verb-agreement

Exercise Subject and Verb Agreement

A.)  คำต่อไปนี้ถือว่าเป็น ประธานเอกพจน์ กริยาที่ตามมาต้องเป็นกริยาเอกพจน์

each                          every                       either

everybody           everyone

something           everything           anything      nothing

somebody            someone

no one                     nobody

any                            anybody                  one                   anyone

another                 the other

เช่น
Each student wears uniforms.
Everybody needs air, water, food and medicine.
Anything is good for me if it is of use.
Someone is knocking at the door.
One of my dogs is all white.
No one is absent today.
Either of the road leads to the post office.
One of them is Mary’s ; the other is mine.
Neither is correct.
Neither of the pens is red.

B.) ถ้าประธานเชื่อมด้วย   or, either-or , neither-nor , not only…….but also
*** 
ใช้กริยาตามประธานตัวหลัง

เช่น
Mary or her sisters are going to help me make a dress.
Neither my handbag nor my shoes go with this dress.
Either Dang or I have finished the work.
Not only John but also I am ill today.

C.) แต่ถ้าประธานเชื่อมด้วย  with , together with , as well as

*** ใช้กริยาตามประธานตัวหน้า

เช่น
Father with his children is playing football.
The queen together with her servants was in the garden.

My sister as well as her friends is going to the cinema.

DOWNLOAD WORKSHEET

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 23, 2012 by .

Navigation

%d bloggers like this: